Naturoppdraget og rammeplan for barnehagen

Naturoppdraget er bygd opp på en slik måte at det skal stimulere til lek, læring, kreativitet, skapende virksomhet, bevegelsesglede, utforskertrang, nysgjerrighet og undring i naturen. Alle oppdragene har derfor faste deloppdrag; vi undrer, vi leker, vi lager og vi forsker.

Gjennom de ulike oppdragene får barna mulighet til å bruke nærmiljøet til å undre, undersøke, oppdage og forstå sammenhenger i naturen.  Barna får bruke hele kroppen og alle sanser i Naturoppdraget. Bærekraftig utvikling er en viktig verdi for Naturoppdraget og ligger til grunn for aktivitetene.

Naturoppdraget har en helhetlig og tverrfaglig tilnærming og er et godt utgangspunkt for å dekke flere av områdene i ‘Rammeplan for barnehagen’. Under fagområdene blir særlig følgende områder dekket; ‘Natur, miljø og teknologi’, ‘Kunst, kultur og kreativitet’, ‘Kommunikasjon, språk og tekst’, og ‘Kropp, rørsle, mat og helse’.

Videre legger Naturoppdraget opp til å bruke varierte arbeidsmåter. På tur med Naturoppdraget kan dere veksle mellom spontane og planlagte aktiviteter. I ‘Rammeplan for barnehagen’ står det at arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og gi barn mulighet for medvirkning (s. 43). Arbeidsmåtene skal også  tilpasses til enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljøet. Deloppdragene ‘Vi forsker’ er for eksempel i større grad tilpasset de eldre barna. Oppdragene har også flere forslag til variasjon i aktivitetene hvor barna kan komme med sine forslag og innspill.

I Naturoppdraget foreslår vi fellesskapende aktiviteter som gjennomføres i gruppe slik at alle kan få leke eller på andre måter samspille med andre. Hvert tema har et ‘Samtalekort’ knyttet til seg. Dette kan brukes i samtaler i gruppe og gir anledning til å “støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger “ (Rammeplan for barnehagen, s 23).

Hei Kåre Kråke

Følg oss på Instagram du også

Se hva andre har gjort i Naturoppdraget:

Følg oss på Instagram